AD
Dedications
Jorge Reyes Rabito - Un Pacto Con Dios Bendiciones, gracias por la programacion, es de bendicion. José Montero La Visión - Del grupo Para Su Gloria A mi querido hermano Jaime Blandón. Jacqueline Guzman Sovereign Grace Music & La IBI - El Dios Que Adoramos Un saludo a los hermanos de la Iglesia Bautista Resurrección de Palacaguina

alvid podcasts kreyol

Bondye pap padone yon moun tankoum

todaynoviembre 20, 2023 63

Fondo
share close
AD
AD

Bondye pap padone yon moun tankoum.

Tèks ; 1jan1:9

Men, si nou rekonèt devan Bondye nou fè peche,nou mèt gen konfyans nan li. Paske l’ap fè sak gen pou fèt sak gen pou fèt la. La padone tout peche nou yo, la netwaye nou anba tout sa ki mal.
Byenneme nou konn rete nan lavi a nou di Bondye pap padonne mou n tankoum, nan rezon ke nou fè twòp sak ki mal. Nou konn di sam fè a tèrib, mwen pè m pa kwè Bondye ap padonem,mwen gen tròp defo ,mwen pa dign, komam Bondye ap padone yon moun tankou m.Bondye te banm okazyon mwen pat profitel , mwen trò mal.
Ebyen sa yo se manti, se dout .ki kote dout sa yo sòti ?
Nap wè Revelasyon nan 12:9-10 ;yo jete gwo dragon an deyò .Sè li menm, sèpan ki la depi lontan an, li menm yo rele dyab la osinon satan , kap plede twonpe tout moun. Yo voyel jete sou latè ansanm ak tout zanj li yo.
Men li paka tronpe Bondye, li ka konvenk nou avèk monsonj li yo , men pa di pechew yo tòp anpil pou Bondye padone paske lèw met sa nan tèt ou ènmi an ap bat poul paralizew avèk dout li yo avèk remò.
Ou bezwen konnen Bondye ka padonew.
Pa bliye Bondye se yon Bondye gras epi de mizèrikòd. Nan efesyen 2:4-5 an nou wè ki atitid Bondye pou yon pechè : men Bondye sitèlman gen kèsansib li sitèlman renmen nou ;5: li ban nou lavi ankò ansanm ak kris la, nou menm ki te mouri akòz peche nou yo. Se yon favè Bondye fè nou lè li delivre nou.
Ou menm kap koute nou Bondye promet padon li ak tout mounn ki kwè ke Bondye pap padone m pou sa m fè à osinon pou sam te fè a Bondye fidèl pou l akonpli promès li.
Nou envite w nan moman sa : al sou jenouw fè priyè sa a :
Romen 10 v9;Si nou deklare ak bouche ou devan Tout moun Jezi se Senyè a, si ou kwè tout bon nan kè w Bondye te fèl leve sòti vivan pami mò yo, sove. (Wi mwen rekonèt ou te mouri epi ou résiste wap viv pou tout tan. joudia mwen deklare ak bouch mwen Jezi se sovè m epi mèt mwen , mwen kwè tout bon nan kèm li te le ve vivan pami mò yo Amén ??.)
Chère frère ; mwen konnen sa se yon lit , men ou menm ki te désespere akòz fot ou, defow , pechew yo ou panse Bondye pap padonew sa se manti Bondye ap padone w,
Ou bezwen rekonèt pechew yo ou bezwen gen konfyans nan Bondye. Ou ka ront se vre pou milye ou ye ak Bondye , se pa ou menm ki ta dwe fè sa. Bondye ap padonew paske li se Bondye de gras ak mizèrikòd.
Pa bliye kèlkeswa dimansyon peche a , gwosè peche a,otè peche a Bondye fè nou promes nab 1jan 1:9 lap padone tout peche nou yo.
Bondye Beniw.

 

 

 

AD

Escrito por Jeffry Gilma

Rate it

AD
AD
AD
AD
0%